A

Akutní onemocnění

náhle vzniklé nebo prudce probíhající onemocnění

Ambulantní ošetření

ošetření ( včetně ošetření zubů ) poskytnuté mimo nemocnici, nebo i v nemocnici ale pokud není ošetřovaný hospitalizován

Asistence

Komplexní zabezpečení potřeb klienta pojistitelem při jeho cestách mimo trvalé bydliště, zejména do zahraničí. Do služeb asistence patří např. odvoz do hotelu po nehodě, obstarání opravy poškozeného vozidla, zabezpečení zvláštní péče ve zdravotnickém zařízení a další služby podobného charakteru.

Asistenční služba

okamžitě dostupná pomoc v nesnázích v důsledku pojistné události, fungujííc na základě pověření pojistitele