T

Technická úroková míra

úroková míra, kterou pojistitel používá pro kalkulaci pojistného a která představuje takové zhodnocení , které pojistitel smluvně garantuje

Technické rezervy

Daňově uznané volné peněžní prostředky určené k použití v budoucím účetním období, resp. v budoucích pojistných obdobích. Smyslem používání technických rezerv je zabezpečit, aby hospodářské výsledky daného účetního období nebyly zkreslovány náklady nebo výnosy věcně patřícími do jiného účetního období. Technické rezervy nahrazují dřívější účelové pojistné fondy, zejména základní rezervní fond a fond rezerv životního pojištění.

Terorismus

jakékoliv násilné jednání třetích osob sledujících politické, náboženské,ideologické a sociálně motivované cíle, jakož i násilné jednání těchto sosob z důvodu osobní nsty, vyřizování osobních a obchodních sporů s cílem způsobit újmu na životě, zdraví a majetku

Totální škoda

škoda, při níž součet všech nákladů na opravu převyšují obvyklou cenu vozidla v ČR v době bezprostředně před škodnou událostí

Trezor

úschovný objekt,který splňuje požadavky příslušné normy,jehož odolnost proti vloupání je dána výrobcem a který nemá mimo dveří jiné otvory než otvory pro zámky,kabely nebo ukotvení -připevnění.

Trvalé následky úrazu

Tento termín se používá v úrazovém pojištění a představuje trvalé poškození zdraví, které spočívá v anatomické nebo funkční ztrátě či poškození údu, orgánu nebo jeho části. Pojistné plnění za trvalé následky úrazu se stanoví na základě hodnocení jejich rozsahu příslušným procentem z dohodnuté pojistné částky.

Tuzemské vozidlo

vozidlo, které podléhá registraci silničních vozidel a je ve vlastnctví fyzické či právnické osoby se sídlem na území ČR