Jiná pojištění a rizika

Pojištění elektroniky

Předmětem pojištění mohou být zařízení výpočetní, komunikační, lékařské či zabezpečovací techniky (nebo jiné elektroniky) včetně podnikového software. Tato zařízení musí být schopna zahájení práce nebo jsou již v provozu.

Jedná se o speciální druh pojištění, který nabízí komplexní pojistnou ochranu pojištěného. Bývá koncipováno jako "Allrisk pojištění", tedy zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.

Kromě rizik zahrnutých v souhrnném pojištění majetku se pojištění elektroniky vztahuje i na škody způsobené lidským faktorem, které bývají velmi časté:

 • chyba obsluhy
 • nešikovnost
 • neodborné zacházení
 • nezkušenost apod.

Jako doplňkové pojištění může být sjednáno pojištění dat (náklady na znovu pořízení nebo opětné vložení dat a programů), případně pojištění jiných nákladů, které vzniknou při škodě.

Pojištění strojů

Předmětem pojištění mohou být stroje nebo strojní zařízení, které jsou schopny zahájení práce nebo jsou již v provozu.

Jedná se o speciální druh pojištění, které bývá koncipováno jako "Allrisk pojištění", tedy zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.

Významnou předností je skutečnost, že se toto pojištění vztahuje i na škody způsobené lidským faktorem, které jsou velmi časté:

 • chyba obsluhy
 • nešikovnost
 • neodborné zacházení
 • nezkušenost apod.

Pojištění stavební a montážní

Pojištění poskytuje komplexní ochranu proti všem rizikům, jež vzniknou na konkrétní stavbě při stavebních nebo montážních činnostech s výjimkou těch, která jsou z pojištění vyloučena. Pojištění zahrnuje i odpovědnost za škody vyplývající ze stavební nebo montážní činnosti v případě, že za ni pojištěný na základě právního předpisu odpovídá. Pojištěním jsou kryty i jiné náklady, vzniklé v souvislosti s pojistnou událostí, pokud je pojištění těchto nákladů v pojistné smlouvě uvedeno a je pro ně stanovena samostatná pojistná částka (jde např. o náklady na odstranění suti apod.):

 • škody při provádění samotných pojištěných věcí
 • škody na stavebním či montážním materiálu
 • škody na stavebních či montážních strojích
 • škody na zařízení staveniště
 • škody při zkušebním provozu nebo v záručním období
 • škody z titulu odpovědnosti vůči třetím osobám, za kterou je pojištěný odpovědný ze zákona, apod.

Předmětem pojištění může být:

 • majetek
 • odpovědnost
 • investorův ušlý zisk

Pojištění může sjednat jak investor, tak i dodavatel.

Pojištění přerušení provozu

Pojištění se vztahuje na ušlý provozní zisk a stálé náklady podniku (tj. mzdy, náklady na energii, apod.), které musí podnik vynakládat i v případě zastavení nebo přerušení své činnosti v důsledku věcné škody. Věcnou škodou se rozumí ztráta, zničení nebo poškození majetku pojištěného provozu, kterou způsobí některé z pojištěných rizik. Pojištění se vztahuje i na náklady, které jsou vynaložené k odvrácení bezprostředně hrozící škody a zmírnění následků škody (např. náklady na přechodně pronajaté výrobní prostory, na příplatky za práci přesčas).

Pojišťovna ručí za vzniklou škodu z přerušení provozu od vzniku majetkové škody až do okamžiku, kdy podnik plně obnoví svou činnost, nejpozději však uplynutím doby sjednané v pojistné smlouvě.

Přerušení provozu lze obvykle pojistit proti následujícím rizikům:

 • požár, úder blesku, výbuch, náraz nebo zřícení letadla
 • vichřice nebo krupobití
 • povodeň nebo záplava
 • zemětřesení
 • výbuch sopky
 • sesuv půdy
 • lavina a tíha sněhu
 • voda z vodovodního zařízení
 • voda ze sprinklerových hasicích zařízení
 • krádež vloupáním a loupež
 • náraz motorového vozidla
 • kouř
 • rázová vlnou způsobená nadzvukovým letadlem

Pojištění lze rozšiřovat podle individuálních potřeb jako např. pojištění proti pádu stromů, stožárů a jiných předmětů apod..

Pojištění výstav a veletrhů:

Komplexní pojištění exponátů, zboží určeného k prodeji, zařízení výstavní expozice, včetně zázemí, zásob a svršků pracovníků. Pojištěna jsou živelní rizika, vodovodní škody a odcizení.