Pojištění manažerů

Je určeno klíčovým pracovníkům řídící management, specialistům a ostatním zaměstnancům ve významných pozicích. Představuje výhodnější formu odměňování, než pouhé zvyšování mzdy. Slouží též jako efektivní nástroj stabilizace pracovníků

ZAMĚSTNANEC:

 • pojištění pro případ smrti, nemoci, úrazu a trvalé invalidity (konkrétní rizika dle vlastní volby)
 • garanci zhodnocení prostředků

ZAMĚSTNAVATEL:

 • může kromě pravidelné měsíční splátky přispívat i mimořádnými příspěvky
 • nemá problémy s případy předčasného vypovězení manažerské smlouvy nebo ukončení pracovního poměru v návaznosti na uzavřené pojištění
 • jako pojistník rozhoduje o uzavřeném pojištění
 • má možnost převést pojištění se všemi právy a povinnostmi na pracovníka
 • má možnost pojištění předčasně ukončit (odbytné náleží zaměstnavateli)

SJEDNANÉ POJIŠTĚNÍ:

 • možnost sjednání na dobu 2, 3, 4, nebo 5 let*
 • základní pojištění - dožití nebo smrt
 • volitelná připojištění (lze kombinovat)*
  • závažná onemocnění
  • zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity
  • úrazové pojištění
  • pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti
  • pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici
 • různé možnosti ukončení pojištění
  • standardní ukončení – plnění náleží pojištěnému pracovníkovi
  • předčasné ukončení – odbytné náleží tomu, kdo je v okamžiku ukončení pojistníkem
  • úmrtí pojištěného – nárok na plnění má osoba určená ve smlouvě nebo dědicové

* může se lišit, částečně záleží na pojišťovně, se kterou je pojištění uzavíráno

POJISTNÉ A DANĚ

Zaplacené pojistné lze rozdělit na část pojistného příslušející riziku smrti a na část příslušející dožití.

 • a) Pojistné za riziko smrti zaplacené zaměstnavatelem jako pojistníkem za zaměstnance jako pojištěného se daní zaměstnavatelem ve mzdě zaměstnance v tom měsíci (se mzdou za ten kalendářní měsíc), ve kterém je zaměstnavatelem za zaměstnance zaplaceno. Není rozhodující, v jaké lhůtě bylo placeno, ani to, zda bylo placeno běžně či jednorázově.

  Důvod:

  Zaměstnanec má (oprávněné osoby mají) prospěch z pojištění pro případ smrti od počátku pojištění (pokud dojde k úmrtí pojištěného, dostanou oprávněné osoby/stanovené ve smlouvě POJIŠTĚNÝM/pojistné plnění z pojištění pro případ smrti).

 • b) Celkové pojistné na dožití zaplacené zaměstnavatelem jako pojistníkem za zaměstnance jako pojištěného se daní u zaměstnance v okamžiku (se mzdou za ten kalendářní měsíc), ve kterém k této události došlo (při dožití konce pojištění). Zaměstnanec získal prospěch z pojištění pro případ dožití; vznikne mu nárok na pojistné plnění. Není rozhodující, v jaké lhůtě bylo placeno, ani to, zda bylo placeno běžně či jednorázově.
 • c) Z odstavců a), b) vyplývá, že zaměstnanec nedaní ve mzdě celé pojistné, ale pouze část kryjící riziko smrti. Část na dožití se dodaní až teprve v okamžiku, kdy zaměstnanec peníze dostane (při dožití se konce pojištění).

PŘÍKLAD:

Firma uzavřela s manažerem Karlem Novákem (33) pětiletou manažerskou smlouvu. Jako výraz zvláštní péče pro něj sjednala životní pojištění, na které mu měsíčně přispívá částkou 7 000 Kč. Firma také každoročně využívá možnosti platit panu Novákovi touto formou mimořádné odměny. Po celou dobu pojištění je rodina pana Nováka zabezpečena pro případ nenadálých událostí. Pokud bude firma s prací svého manažera spokojena a nerozhodne se pojištění předčasně ukončit, pojišťovna panu Novákovi po pěti letech vyplatí částku 470 041 Kč.

 

Doba pojištění: 5 let
Pravidelné pojistné: 7 000 Kč měsíčně
Mimořádné pojistné: 1 x 10 000 Kč ročně
Pojistná rizika: smrt, dožití, závažná onemocnění, zproštění od placení v případě trvalé invalidity
Pojistná částka na smrt: 100 000 Kč

Dožití (po pěti letech)

Pojištěný obdrží:

Naspořené prostředky z běžného pojistného a podíly na výnosech: 412 692 Kč
Naspořené prostředky z mimořádného pojistného a podíly na výnosech: 57 349 Kč

Celkem 470 041 Kč

Úmrtí ve třetím roce pojištění

(smrt po 3 letech trvání pojištění)
Oprávněná osoba obdrží:

Sjednanou pojistnou: 100 000 Kč
Naspořené prostředky z běžného pojistného a podíly na výnosech: 241 933 Kč
Naspořené prostředky z mimořádného pojistného a podíly na výnosech: 41 658 Kč

Celkem 384 591 Kč