Slovník pojmů

S

Samostatný likvidátor pojistných událostí

fyzická nebo právnická osoba , která provádí na základě smlouvy s pojišťovnou , jejím jménem a na její účet, šetření nutná ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění

Sbírka

soubor věcí stejného charakteru a sběratelského zájmu ,přičemž součet hodnot jednotlivých věcí tvořících sbírku je nižší než hodnota sbírky jako celku

Skupinové pojištění

pojištění osob, které se vztahuje na skupinu pojištěných, blíže vymezených v pojistné smlouvě

Smluvní ujednání

Pro smluvní strany závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na všeobecné pojistné podmínky i s povolenými odchylkami.

Solventnost

schopnost trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z provozované činnosti

Soupojištění

uzavření pojistné smlouvy mezi pojistníkem a více pojistiteli ( pojišťovnami ) zastoupenými vedoucím pojistitelem

Spoluúčast

finanční částka dohodnutá mezi pojistníkem a pojistitelem( pojišťovnou ) v pojistné smlouvě . Uvádí se v procentech z pojistného plnění nebo absolutní hodnotou, případně kombinací obou

Sportovní profesionální činnost

jakákoliv sportovní činnost ,kterou sportovci provádějí za úplatu, jakož i veškerá příprava k této činnosti

Správa pojištění

soubor činností směřujících k udržení a aktualizaci stavu pojistných smluv

Starožitnosti

předměty včetně nábytku , které jsou starší 80 let

Stavba

budova nebo jiná stavba

Stavební součást

prvek, který tvoří vnitřní prostor bytu-vnitřní příčky,vnitřní schodiště, dveře,okna,dlažby,lepené podlahové krytiny atd.,

Stornovací poplatek

náhrada finančních prostředků, které byl pojištěný povinen uhradit zprostředkovateli cestovní služby

Subrogace

postoupení práv,vyplývajících z pojistné smlouvy


 

 

Š

Škoda na věci

poškození nebo zničení věci

Škoda na zdraví

tělesné poškození osoby

Škodná událost

Skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Škodové pojištění

jeho účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události

 


 

 

T

Technická úroková míra

úroková míra, kterou pojistitel používá pro kalkulaci pojistného a která představuje takové zhodnocení , které pojistitel smluvně garantuje

Technické rezervy

Daňově uznané volné peněžní prostředky určené k použití v budoucím účetním období, resp. v budoucích pojistných obdobích. Smyslem používání technických rezerv je zabezpečit, aby hospodářské výsledky daného účetního období nebyly zkreslovány náklady nebo výnosy věcně patřícími do jiného účetního období. Technické rezervy nahrazují dřívější účelové pojistné fondy, zejména základní rezervní fond a fond rezerv životního pojištění.

Terorismus

jakékoliv násilné jednání třetích osob sledujících politické, náboženské,ideologické a sociálně motivované cíle, jakož i násilné jednání těchto sosob z důvodu osobní nsty, vyřizování osobních a obchodních sporů s cílem způsobit újmu na životě, zdraví a majetku

Totální škoda

škoda, při níž součet všech nákladů na opravu převyšují obvyklou cenu vozidla v ČR v době bezprostředně před škodnou událostí

Trezor

úschovný objekt,který splňuje požadavky příslušné normy,jehož odolnost proti vloupání je dána výrobcem a který nemá mimo dveří jiné otvory než otvory pro zámky,kabely nebo ukotvení -připevnění.

Trvalé následky úrazu

Tento termín se používá v úrazovém pojištění a představuje trvalé poškození zdraví, které spočívá v anatomické nebo funkční ztrátě či poškození údu, orgánu nebo jeho části. Pojistné plnění za trvalé následky úrazu se stanoví na základě hodnocení jejich rozsahu příslušným procentem z dohodnuté pojistné částky.

Tuzemské vozidlo

vozidlo, které podléhá registraci silničních vozidel a je ve vlastnctví fyzické či právnické osoby se sídlem na území ČR

 


 

 

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>