Převzato z www.ckp.cz nebo www.bezpojisteni.cz

Příspěvek nepojištěných do garančního fondu (GF) se vztahuje na vlastníky nebo provozovatele nepojištěných registrovaných vozidel (tzn. registrovaných vozidel bez povinného ručení). Počínaje 1. lednem 2009 budou mít povinnost za každý den, kdy jejich vozidlo nebylo pojištěno, uhradit do garančního fondu České kanceláře pojistitelů příspěvek. Tuto povinnost nově zavádí § 24c novely zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Z garančního fondu České kanceláře pojistitelů jsou vypláceny poškozeným v zákoně stanovených případech náhrady škod z dopravních nehod, které byly způsobeny nepojištěnými vozidly.

Jak si ověříte, zda se vás povinnost uhradit příspěvek do GF týká?

  • Je třeba ověřit, zda máte své vozidlo pojištěno. Pokud vyplyne, že není pojištěno, pak je nutno je pojistit, anebo vyřadit z registru vozidel.
  • Je nutno ověřit, zda Vaše pojistná smlouva obsahuje všechny údaje o vozidle a tyto jsou aktuální. Pokud tomu tak není, může se Vaše vozidlo při porovnání informací s registrem vozidel jevit jako nepojištěné.
    Údaji o vozidle rozumíme jeho registrační značku, identifikační číslo vozidla (VIN) a číslo technického průkazu. Hlášení změn identifikačních údajů Vašemu pojistiteli je Vaší povinností a pokud při provedené kontrole zjistíte, že údaje neodpovídají nebo si nejste jist, prověřte to a případně nechte opravit u Vašeho pojistitele.
  • Pokud vozidlo nepoužíváte, ověřte si, zda je vozidlo řádně zapsáno v registru vozidel jako dočasně vyřazené z provozu. Pouze v takovém případě nemusíte platit pojištění. Pokud vozidlo používáte, byť jen občas, pak jej dočasně vyřadit nelze, protože dočasně vyřazené vozidlo nesmí vůbec na veřejnou komunikaci a navíc vozidlo nemá registrační značky a Vy nemáte ani osvědčení o registraci vozidla.
  • V registru vozidel si zjistěte, zda na sebe nemáte vedeno (registrováno, evidováno) nějaké starší vozidlo, které již, podle Vás, nevlastníte (takovým vozidlem může být např. i starší vůz z dědictví, dávno nepojízdný vůz rozebraný na náhradní díly nebo odstavený na zahradě či ve stodole, apod.). Pokud vyplyne, že na sebe máte vedeno takové vozidlo, musíte dát do pořádku zápis v registru vozidel (bylo-li vozidlo prodáno, pak oznámit změnu zapisovaných údajů - v tomto případě změnu vlastnictví, pokud vůz neexistuje nebo jej opravujete, pak trvale či dočasně vyřadit).

Výše příspěvku do garančního fondu

Příspěvek se hradí za každý den, za který není vozidlo pojištěno. Denní sazba je dána novelou zákona č. 168/1999 Sb., u osobních vozidel činí 50-70 Kč, vyšší je u vozidel nákladních - až 300 Kč.

Celkový příspěvek se vypočte takto: počet dní x denní sazba + náklady uplatnění

Nárok na náklady uplatnění je dán zákonem a představuje zejména tisk dopisu, poštovné, zpracování plateb, atd.).

Přehled denních sazeb podle druhů vozidel:

 

motocykl s objemem válců motoru do 350 ccm

20 Kč

motocykl s objemem válců motoru nad 350 ccm

30 Kč

osobní automobil s objemem válců motoru do 1 850 ccm

50 Kč

osobní automobil s objemem válců motoru nad 1 850 ccm

70 Kč

autobus

160 Kč

nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg nebo

přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3 500 kg do 10 000 kg

130 Kč

tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad

12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností

nad 10 000 kg

300 Kč

 

speciální vozidlo

80 Kč

přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3 500 kg

30 Kč

zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo

40 Kč

ostatní vozidla

60 Kč

Od kdy a za jaké období budu hradit příspěvek do garančního fondu?

S platností od 1. 1. 2009 se příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů hradí za každý den, kdy nebylo vozidlo pojištěno. Tato povinnost se vztahuje na majitele a provozovatele nepojištěných motorových vozidel a vyplývá z §24c zákona č. 168/1999 Sb. Příspěvek do garančního fondu nemá zpětnou účinnost, tzn. nevztahuje se na období před 1. 1. 2009.

Kdo jsou osoby povinné hradit příspěvek do garančního fondu?

Osobami, které jsou povinny hradit příspěvek do garančního fondu, jsou dle § 24c zákona č. 168/1999 Sb., vlastník a provozovatel vozidla evidovaného v registru vozidel. Stejně tak je to každá jiná osoba, která v registru vozidel zapsaná není, ale měla být (např. kupující/nový vlastník či dědic vozidla).

Všechny tyto osoby (pokud se jedná o odlišné osoby) jsou solidárními dlužníky, což znamená, že každý odpovídá do plné výše dluhu. Zaplacením pohledávky kterýmkoli dlužníkem zaniká povinnost i druhému solidárnímu dlužníkovi. Zda a jak se tyto osoby následně vyrovnají mezi sebou je jejich interní záležitostí.

Jaký je rozdíl mezi vlastníkem a provozovatelem?

Vlastník i provozovatel vozidla jsou osoby zapisované do registru vozidel. Provozovatel je osoba, která vozidlo nemusí vlastnit, ale se souhlasem vlastníka je fakticky užívá a provozuje, hradí náklady provozu vozidla atd. Je-li provozovatel jinou osobou než vlastník, potom se i tento odlišný provozovatel zapisuje do registru vozidel. Jak změny vlastníka, tak i změny provozovatele podléhají oznamovací povinnosti na registru vozidel.

Jak se příspěvek do garančního fondu hradí?

Majitelé a/nebo provozovatelé nepojištěných vozidel, kterým dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, vzniká povinnost hradit příspěvek do garančního fondu, budou vyrozuměni Českou kanceláří pojistitelů a vyzváni k úhradě příspěvku. Příspěvek do garančního fondu se hradí výlučně převodem z účtu (číslo účtu je uvedeno ve výzvě), anebo poštovní složenkou. Pro zjednodušení je předtištěná poštovní složenka k výzvě taktéž přiložena. Nikdy nehraďte nikomu příspěvek v hotovosti – šlo by s vysokou pravděpodobností o podvod, protože Česká kancelář pojistitelů platby v hotovosti vůbec nepřijímá.

Na co je příspěvek do garančního fondu?

Z garančního fondu jsou vypláceny zákonné kompenzace poškozeným, kteří utrpěli škodu v souvislosti s dopravní nehodou, kterou způsobilo nepojištěné vozidlo (bez účinného povinného ručení). Pro ilustraci: Řidiči nepojištěných vozidel způsobí ročně kolem 5 tisíc nehod. Celková výše jimi způsobených škod dosahuje cca 450 miliónů Kč ročně. Garanční fond je spravován Českou kanceláří pojistitelů (ČKP) a přispívají do něj všechny pojišťovny, u kterých lze tzv. „povinné ručení“ uzavírat. Pojišťovny pak logicky svůj členský příspěvek promítnou do ceny „povinného ručení“. Na nepojištěné škůdce, tak doplácí slušní řidiči – poctiví plátci povinného ručení.

Proto byla do zákona č. 168/1999 Sb. (novelou č. 137/2008 Sb.) zavedena povinnost pro nepojištěné osoby hradit příspěvek do zmíněného garančního fondu. Nepojištění tedy od 1. 1. 2009 přispívají přímo na kompenzace těm osobám, které jsou poškozeny v souvislosti s dopravními nehodami způsobenými nepojištěnými vozidly.

Mám po dobu, za níž příspěvek platím, vozidlo pojištěno?

Nikoliv. Uhrazení příspěvku není pojištěním vozidla. Pojištění se sjednává dopředu pro případ neočekávaných/nahodilých situací. Příspěvek se hradí zpětně za nepojištěné období a slouží jako příspěvek nepojištěných osob do garančního fondu ke krytí výplaty z garančního fondu.

Zaplacením příspěvku se neřeší pokuta za nepojištěné vozidlo

Uhrazení příspěvku není pojištěním vozidla a tudíž ani „smazáním“ provinění proti zákonu. Přestupek je porušení zákona, které je jednorázově sankcionováno státem resp. jeho správním orgánem. Jeden přestupek – jedna sankce. Pokud vozidlo za rok, dva opět nepojistíte, nebo opakovaně vozidlo provozujete bez pojištění, opět můžete dostat pokutu ve správním řízení.

Povinnost nepojištěné osoby zaplatit příspěvek do garančního fondu má sice podobný sankční charakter jako pokuta, ale rozdíl je v účelu hrazení příspěvku. Pokuta je sankce za porušení zákona ukládaná a vybíraná správním orgánem, kdežto příspěvek do garančního fondu slouží ke krytí škod způsobených nepojištěnými vozidly.

Vymáhání příspěvku do garančního fondu

Na základě § 24c zákona č. 168/1999 Sb. vycházíme z informací o pojištěných vozidlech a jejich porovnání s Centrálním registrem vozidel podle § 15 téhož zákona.

Pokud ČKP zjistí nepojištěné vozidlo, pak zasílá výzvu k úhradě příspěvku, který narůstá každým dnem, po který je vozidlo nepojištěno. Obeslaná osoba má zákonnou 30 denní lhůtu na úhradu příspěvku, anebo doložení, že vozidlo neprovozovala v rozporu se zákonem. Ke komunikaci s ČKP slouží „Dotazník“ s podrobným návodem, který je k výzvě přiložen. Pokud obeslaný na výzvu nereaguje ani neuhradí příspěvek, nebo pokud nedoloží údaje, které obeslaný tvrdil, následuje proces vlastního vymáhání příspěvku. Ten může pokračovat předáním či prodejem pohledávky inkasní společnosti. Zahájením vymáhání se vymáhaná částka navyšuje o náklady spojené s vymáháním. Pokud ani tato činnost nebude mít jasný výsledek, pak může pokračovat vymáhání podáním žaloby u soudu. Samozřejmě i náklady prohraného soudního sporu navýší celkovou částku příspěvku.