Slovník pojmů

A

Akutní onemocnění

náhle vzniklé nebo prudce probíhající onemocnění

Ambulantní ošetření

ošetření ( včetně ošetření zubů ) poskytnuté mimo nemocnici, nebo i v nemocnici ale pokud není ošetřovaný hospitalizován

Asistence

Komplexní zabezpečení potřeb klienta pojistitelem při jeho cestách mimo trvalé bydliště, zejména do zahraničí. Do služeb asistence patří např. odvoz do hotelu po nehodě, obstarání opravy poškozeného vozidla, zabezpečení zvláštní péče ve zdravotnickém zařízení a další služby podobného charakteru.

Asistenční služba

okamžitě dostupná pomoc v nesnázích v důsledku pojistné události, fungujííc na základě pověření pojistitele

 

B

Bezpečnostní dveře

dveře,které splňují požadavky příslušné normy normálně v bezpečnostní třídě 3

Běžné pojistné

pojistné stanovené za pojistné období

Bonifikace

Pojistně technický nástroj úpravy pojistných podmínek v závislosti na povaze pojistitelem přebíraného rizika. Z pojistně matematického hlediska se jedná o nástroj vyrovnání rozptylu v nedostatečně homogenním statistickém souboru. Bonifikace zpravidla znamená zainteresování pojištěného subjektu na skutečném škodním průběhu pojištění a poskytuje se buď ve formě slevy na pojistném nebo ve formě zvýhodněného pojistného plnění.

Bonus

sleva na pojistném

Budova

stavba,spojená se zemí pevným základem ,která je vhodná k pobytu osob ,zvířat nebo k umístění věcí a svým uspořádáním jim poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy a je dostatečně odolná a pevná

Byt

místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavbeního úřadu určeny k bydlení

 

C

Cedent

ten, kdo předává do zajištění ( většinou pojišťovna )

Cesionář

ten , kdo přijímá do zajištění ( zajišťovna )

Cestovní služba

služba související s cestováním a turistikou

Citlivý osobní údaj

osobní údaj, vypovídající o národnostním,rasovém nebo etnickém původu,politických postojích,členství v odborových organizacích ,nábožentsví a filozofickém přesvědčení,odsouzení za trestný čin,zdravotním stavu a sexuálním životě a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj

Cizí pojistné riziko

pojistné riziko pojištěného, který je osobou odlišnou od pojistníka

Cizozemské vozidlo

vozidlo, které je vybaveno cizí státní poznívací značkou nebo je ve vlastnictví fyzické či právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem mimo území ČR

Chronické onemocnění

nemoc nebo jiný stav, který se pomalu rozvíjí a trvá dlouhou dobu nebo který existoval v okamžiku uzavírání pojistné smlouvy

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>