C

Cedent

ten, kdo předává do zajištění ( většinou pojišťovna )

Cesionář

ten , kdo přijímá do zajištění ( zajišťovna )

Cestovní služba

služba související s cestováním a turistikou

Citlivý osobní údaj

osobní údaj, vypovídající o národnostním,rasovém nebo etnickém původu,politických postojích,členství v odborových organizacích ,nábožentsví a filozofickém přesvědčení,odsouzení za trestný čin,zdravotním stavu a sexuálním životě a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj

Cizí pojistné riziko

pojistné riziko pojištěného, který je osobou odlišnou od pojistníka

Cizozemské vozidlo

vozidlo, které je vybaveno cizí státní poznívací značkou nebo je ve vlastnictví fyzické či právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem mimo území ČR

Chronické onemocnění

nemoc nebo jiný stav, který se pomalu rozvíjí a trvá dlouhou dobu nebo který existoval v okamžiku uzavírání pojistné smlouvy