D

Denní odškodné

Tento termín se používá v úrazovém pojištění a týká se pojistného plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu. Jde o částku tohoto plnění připadající na jeden den léčení. Nárok na toto plnění však vzniká, pokud celková doba léčení je delší než minimální doba léčení stanovená ve všeobecných pojistných podmínkách či v pojistné smlouvě.

Doba nezbytného léčení

Časový úsek, který je třeba ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem. Výše pojistného plnění za dobu nezbytného léčení se stanoví ze sjednané pojistné částky procentem určeným v tabulkách v závislosti na průměrné (či přiměřené) době nezbytného léčení daného úrazu.

Doba ručení

doba ručení za finanční ztráty je sjednaný počet po sobě jdoucích měsíců od vzniku věcné škody , po který je pojišťovna povinna plnit za tyto ztráty, pokud během této doby vzniknou

Doba ručení za finanční ztráty

sjednaný počet po sobě jdoucích měsíců po vzniku věcné škody po který je pojišťovna povinna plnit za tyto ztráty

Dynamizace

Zvýšení pojistného v závisloti na úředně zveřejněné míře inflace v předchozím kalendářním roce