O

Obmyšlená osoba

Osoba , které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného podle pojistné smlouvy

Obnosové pojištění

jeho účelem je získat obnos tj. dohodnutou finanční částku v důsledku pojistné události a to ve výši , která je nazávislá na vzniku nebo rozsahu škody ( např dožití určitého věku )

Obvyklá cena

cena, která by byla dosažena při prodeji stejné , popřípadě obdobné věci v obvyklém obchodním styku v tuzemsku

Oceňovací tabulky

dokumenty pojistitele ( pojišťovny ), které obsahuí zásady plnění pojistitele za trvalé následky úrazu a za dobu nezbytného léčení úrazu

Odborná způsobilost

Pojišťovací zprostředkovatel, samostatný likvidátor a odpovědný zástupce jsou povinni prokázat odbornou způsobilost- všeobecné a odborné znalosti nezbytné pro výkon jejich činnosti

Odbytné

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob či pojistná smlouva stanoví předpoklady, za nichž vzniká právo na zrušení pojištění s výplatou odbytného. Odbytné je částka, na niž má nárok ten, kdo s pojistitelem uzavřel pojistnou smlouvu, a to na základě jeho žádosti zrušení životního nebo důchodového pojištění při splnění stanovených podmínek. Výplatou odbytného pojištění zaniká.

Odcizení věci krádeží vloupáním

přivlastnění si pojištěné věci nebo její součásti způsobem ,při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky nebo se pojištěné věci zmocnil její demontáží použitím nástroje nebo nářadí jako jsou šroubovák, kleště apod

Odcizení věci loupeží

přivlastnění si pojištěné věci nebo její součásti tak, že pachatel použil násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí

Odkupné

Část pojistného , vypočtená k datu zániku pojištění

Opatrovnický soud

Soud, který probíhá s cílem získat rozsudek, že úvěrová smlouva na nezletilé dítě je platná. V případě nesrovnalostí může spořitelna souhlas opatrovnického soudu vyžadovat také u výplaty prostředků nezletilého či nesvéprávného.

Opatrovník

Neboli kolizní opatrovník - u úvěrů naší spořitelny je to osoba stanovená soudem, která má za úkol hájit zájmy nezletilého dítěte při použití prostředků z úvěru nezletilého p.a. (způsob úročení) per annum neboli ročně. Sazba např. 10 % p.a. znamená sazba 10 % ročně, měsíčně tedy 1/12 (= 0,833 %), denně 1/360 (= 0,0278 %). Užíváme kalendářní rok = 360 dní, každý měsíc 30 dní, bez ohledu na skutečný počet kalendářních dní.

Opotřebení

přirozený úbytek hodnoty věci způsobený stárnutím popřípadě užíváním

Oprávněná osoba

Fyzická nebo právnická osoba, které v případě pojištění ve prospěch jiné osoby podle § 794 obč. zák. vznikne v případě pojistné události právo na pojistné plnění.

Oprávněný uživatel

oprávněný uživatel vozidla je ten, kdo jako vlastník nebo se souhlasem vlastníka užívá pojištěné vozidlo