P

Parciální škoda

škoda, která nedosahuje výše totální škody

Plné dveře

dveře,které mají pevnou konstrukci( dřevo,plast,kov,apod) a které vykazují minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní hladké s polodrážkou,plné jednokřídlé o tloušťce min.40 mm

Podíl na zisku

Tento nárok současná právní úprava výslovně neupravuje. Pojistitelé zejména u životních a důchodových pojištění poskytují podíl na zisku, popř. podíl na výnosech z umístění prostředků rezerv nebo tzv. valorizaci, a to v závislosti na dosažených hospodářských výsledcích.

Podíl na zisku

Tento nárok současná právní úprava výslovně neupravuje. Vodítkem je však ustanovení _ 13 odst. 1 zák. č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, z něhož vyplývá, že všeobecné pojistné podmínky musí obsahovat principy, podle kterých se pojištění budou podílet na přebytcích pojistného, tedy i formu nároku na podíl na zisku. I když se tato úprava vztahuje na všechna pojištění, má největší význam v životním pojištění. Pojistitelé zejména u životních a důchodových pojištění poskytují podíl na zisku, popř. podíl na výnosech z umístění prostředků rezerv nebo tzv. valorizaci, a to v závislosti na dosažených hospodářských výsledcích.

Podpojištění

Stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku.

Pojistitel

Subjekt, k jehož předmětu podnikání patří provozovat pojišťovací činnost na základě povolení Ministerstva financí. Má zejména právo na pojistné a povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události ( zjednodušeně pojišťovna )

Pojistka

Písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy.

Pojistná částka

V pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, event. z několika pojistných událostí za určité časové období. Může být využívána i jako základ pro výpočet pojistného. V pojištění osob je základem pro stanovení výše pojistného plnění.

Pojistná doba

Časové období, na které se pojištění sjednává. Pokud v jeho průběhu dojde k pojistné události, vzniká také povinnost pojistitele plnit.

Pojistná smlouva

Právní dokument vytvořený písemnou formou, jehož obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu, které jsou závazné pro smluvní strany. Pojistnou smlouvu lze též definovat jako dvoustranný právní úkon, na jehož základě vzniká a trvá smluvní pojištění.

Pojistná událost

Nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její konkretizaci určují všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání.

Pojistné

Úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné je obvykle placeno opakovaně v dohodnutých pojistných obdobích (běžné pojistné) nebo u některých pojištění najednou za celou pojistnou dobu (jednorázové pojistné). Pojistné je povinen platit pojistník.

Pojistné nebezpečí

možná příčina vzniku pojistné události

Pojistné období

Dohodnuté časové období , za které se platí pojistné

Pojistné riziko

míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události

Pojistník

Ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinen platit pojistné. Má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné.

Pojistný kmen

soubor uzavřených pojistných smluv

Pojistný rok

doba od výročního dne počátku pojištění do následujícího výročního dne počátku pojištění

Pojištěný

Ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. V případě pojistné události má právo na pojistné plnění, není-li stanoveno jinak.

Pojišťovací agent

právnická nebo fyzická osoba ,která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s pojišťovnou

Pojišťovací nebo zajišťovací makléř

právnická nebo fyzická osoba , která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s osobou, která má zájem o uzavření pojistné nebo zajišťovací smlouvy

pojišťovna tuzemská

právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo inisterstvem uděleno povolení k provozování činnosti

Pojišťovna z jiného členského státu

právnická osoba se síldlem na území členského státu EU nebo na území jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor , které bylo uděleno úřední povolení k provozování pojišťovací činnosti

pojišťovna z třetího státu

právnická osoba se sídlem na území jiného státu ( než ČR, EU nebo Evropského hosp. prostoru ), jíž bylo uděleno úřední povolení k provozování pojišťovací činnosti

Poškození věci

změna stavu,kterou je objektivně možno odstranit opravou nebo taková změna, kterou objektivně není možno odstranit opravou,přesto však je věc použitelná k původnímu účelu

Poškozený

Ten, kdo utrpěl škodu, za kterou jiný podle platných právních předpisů odpovídá.

Poškozený

ten, komu byla způsobena škoda a má dle zákona nárok na její náhradu

Povodeň

zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo z břehů nádrží nebo tyto břehy a hráze protrhla nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku

Přepojištění

pojistná částka převyšuje pojistnou hodnotu pojištěného majetku

Přiměřené náklady na opravu věci

náklady na opravu věci nebo její části , které jsou bezprostředně před pojistnou událostí v místě obvyklé

Připojištění

Pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) druhem pojištění. S tímto hlavním druhem pojištění však netvoří jeden celek.

Příspěvek nepojištěných do garančního fondu

Příspěvek nepojištěných do garančního fondu se vztahuje na vlastníky nebo provozovatele nepojištěných registrovaných vozidel (tzn. registrovaných vozidel bez povinného ručení). Počínaje 1. lednem 2009 mají povinnost za každý den, kdy jejich vozidlo nebylo pojištěno, uhradit do garančního fondu České kanceláře pojistitelů příspěvek.