R

Rada kanceláří

Rada kanceláří je zastřešující instituce systému zelené karty, jejímiž členy jsou národní kanceláře, které na systému zelené karty participují.

Redukce

redukce ( omezení ) rozsahu nebo trvání pojištění v důsledku neplacení pojistného

Registr vozidel

Registr vozidel je evidencí vozidel a vlastníků/provozovatelů těchto vozidel. Registr vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Pro registraci vozidla je příslušný ten úřad, v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla bydliště nebo sídlo.

Repatriace

převoz zraněného nebo nemocného sanitkou či letadlem do České republiky nebo převoz tělesných ostatků pojištěného v případě jeho smrti

rizikový kapitál

částka splatná v případě smrti pojištěného , od které se odečte matematická rezerva

Rozhodná doba

doba trvání pojištění

Rozhodná událost

pojistná událost spojená s výplatou pojistného plnění

Rozhodné právo

právo , kterým se řídí pojistná smlouva