S

Samostatný likvidátor pojistných událostí

fyzická nebo právnická osoba , která provádí na základě smlouvy s pojišťovnou , jejím jménem a na její účet, šetření nutná ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění

Sbírka

soubor věcí stejného charakteru a sběratelského zájmu ,přičemž součet hodnot jednotlivých věcí tvořících sbírku je nižší než hodnota sbírky jako celku

Skupinové pojištění

pojištění osob, které se vztahuje na skupinu pojištěných, blíže vymezených v pojistné smlouvě

Smluvní ujednání

Pro smluvní strany závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na všeobecné pojistné podmínky i s povolenými odchylkami.

Solventnost

schopnost trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z provozované činnosti

Soupojištění

uzavření pojistné smlouvy mezi pojistníkem a více pojistiteli ( pojišťovnami ) zastoupenými vedoucím pojistitelem

Spoluúčast

finanční částka dohodnutá mezi pojistníkem a pojistitelem( pojišťovnou ) v pojistné smlouvě . Uvádí se v procentech z pojistného plnění nebo absolutní hodnotou, případně kombinací obou

Sportovní profesionální činnost

jakákoliv sportovní činnost ,kterou sportovci provádějí za úplatu, jakož i veškerá příprava k této činnosti

Správa pojištění

soubor činností směřujících k udržení a aktualizaci stavu pojistných smluv

Starožitnosti

předměty včetně nábytku , které jsou starší 80 let

Stavba

budova nebo jiná stavba

Stavební součást

prvek, který tvoří vnitřní prostor bytu-vnitřní příčky,vnitřní schodiště, dveře,okna,dlažby,lepené podlahové krytiny atd.,

Stornovací poplatek

náhrada finančních prostředků, které byl pojištěný povinen uhradit zprostředkovateli cestovní služby

Subrogace

postoupení práv,vyplývajících z pojistné smlouvy