Š

Škoda na věci

poškození nebo zničení věci

Škoda na zdraví

tělesné poškození osoby

Škodná událost

Skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Škodové pojištění

jeho účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události