V

Věcná škoda

poškození,zničení nebo ztráta věci sloužící pojištěnému

Vinkulace

vázání výplaty pojistného plnění na udělení souhlasu třetí osoby vyplývající z pojistné smlouvy

Vlastní vrub

finanční částka , uvedená v pojistné smlouvě , kterou se společnost podílí na vzniklé škodě a která se odečítá od pojistného plnění

Vstupní věk pojištěného

rozdíl mezi kalendářním rokem počátku pojištění a kalendářním rokem narození pojištěného

Všeobecné pojistné podmínky

Úpravu vymezuje zákon č. 363/1999 Sb., zákon o pojišťovnictví.

Výluka

přesně definované příčiny vzniku škody, na které se sjednané pojištění nevztahuje

Výroční den

výroční den počátku pojištění je den, který se shoduje se dnem počátku pojištění - datem i měsícem

Výroční den počátku pojištění

den,který se číslem dne v měsíci a pojmenováním měsíce shoduje se dnem počátku pojištění