Odpovědnost podnikatelů

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu:

Předmětem pojištění je ušlý zisk z nezávislé činnosti (z důvodu škody na zdraví nebo věcné škody), kterého by pojištěný dosáhl, kdyby provoz nebyl přerušen. Pojištěny jsou rovněž stálé náklady, které musí pojištěný bezpodmínečně vynakládat v souvislosti s nezávislou činností v době přerušení provozu. Pojištění je učeno především pro lékaře, architekty apod..

Pojištění odpovědnosti za škodu na cizích věcech,

které nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však pojištěný oprávněně užívá, dojde-li k jejich poškození, zničení nebo odcizení.

Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech,

které pojištěný převzal za účelem opravy, prodeje, úschovy apod., dojde-li k jejich poškození, zničení nebo odcizení.

Pojištění regresních nároků zdravotních pojišťoven

vzniklých následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání. Pojištění se vztahuje na náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch pracovníka pojištěného nebo třetí osoby.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem:

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou managementem společnosti (D.&O.):

Z pojištění má pojištěný právo na úhradu finanční škody, kterou způsobil třetí osobě porušením povinnosti vyplývající z postavení managera nebo člena statutárního orgánu společnosti. Pojištění se dále vztahuje i na zákonné ručení pojištěného v důsledku porušení povinnosti vyplývající z postavení člena statutárního orgánu společnosti a dále na případ, kdy společnost je povinna hradit škodu třetí osobě v důsledku porušení povinnosti pojištěného vyplývající z postavení člena statutárního orgánu nebo managera společnosti. Obvykle se sjednává pro všechny členy statutárního orgánu najednou.

Pojištění odpovědnosti makléřské firmy/pojišťovacího agenta:

Jedná se o zákonem stanovené pojištění odpovědnosti makléřské firmy/ pojišťovacího agenta za škody, které způsobil v souvislosti s výkonem činnosti pojišťovacího makléře/agenta.

Pojištění profesní odpovědnosti:

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škody následujících profesí: autorizovaných architektů , inženýrů a techniků činných ve výstavbě, znalců a tlumočníků, advokátů, veterinárních lékařů, notářů, daňových poradců a auditorů, účetních, správců konkurzní podstaty atd.

Pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení (státní i nestátní):

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škody provozovatele zdravotnického zařízení, které slouží k poskytování zdravotní péče, tj. poradenské, ošetřovatelské, diagnostické, preventivní, rehabilitační, lázeňské, léčebné a lékárenské péče.

Pojištění vnitrostátní přepravy:

Pojištění vnitrostátní přepravy se týká rizik poškození, zničení, odcizení nebo ztráty přepravovaných věcí. Pojištění se dále vztahuje na všechny škody vzniklé v přímé souvislosti s dopravní nehodou, která postihla pojištěné vozidlo. Přeprava musí být prováděna vlastním jménem pojištěného a na jeho účet.

Pojištění zahraniční přepravy:

Poskytuje pojistnou ochranu zboží proti všem rizikům (případně v omezeném rozsahu), která mohou vzniknout při provádění zahraniční přepravy. Jako speciální připojištění lze sjednat i pojištění pro nebezpečí války a občanských nepokojů.

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce:

Pojištění se vztahuje na škodu, kterou je nákladní silniční dopravce povinen uhradit oprávněné osobě, s níž uzavřel písemnou přepravní smlouvu z titulu své odpovědnosti, plynoucí mu z této smlouvy. Pojištění se sjednává pro vnitrostátní rizika nebo pro mezinárodní rizika. Rozsah odpovědnosti je vymezen právními předpisy a zejména příslušnými ustanoveními Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě CMR.

Dále lze například sjednat:

pojištění leteckého dopravce, pojištění železničního dopravce, pojištění zasilatele, pojištění dopravce a zasilatele, pojištění cizího dopravce a speciální pojištění k dopravě.