Pojištění majetku podnikatelů

Předmětem tohoto pojištění jsou věci ve vlastnictví pojištěného, i věci cizí, jako nemovitosti, technické, obchodní a provozní vybavení, zásoby, nosiče dat a data v nich obsažená, prostředky pro reprodukci (modely, formy, apod.), cenné papíry a listiny, peníze a další cenné věci, včetně věcí zaměstnanců. Pojišťovna také hradí náklady na vyklizení a stržení, na hašení, na demontáž a zpětnou montáž, na přemístění a ochranu věcí.

Pojištění majetku se sjednává pro případ poškození nebo zničení budov, staveb, hmotného majetku, zásob, cenností, aj.:

  • živelní událostí, způsobenou požárem, vichřicí, bleskem, výbuchem, pádem letadla, tíhou sněhu, povodní, krupobitím, záplavou, pádem stromů
  • vodovodními škodami
  • krádeží vloupáním a vandalismem
  • nárazem dopravního prostředku

Pojištění věcí při přepravě se vztahuje na zásoby, movité věci, cennosti a peníze poškozené, zničené nebo odcizené v souvislosti:

  • se živelní událostí
  • při havárii dopravního prostředku

Pojištění skel výloh, zrcadel, neonů a markýz kryje škody způsobené jakoukoliv událostí s výjimkou poškození při montáži, demontáži a opotřebení provozem.

Pojištění pro případ nepříznivých povětrnostních vlivů se sjednává při pořádání sportovních nebo kulturních akcí pod širým nebem na škody vzniklé v důsledku povětrnostních podmínek.

Dále zprostředkováváme pojištění:

  • stroje a strojní zařízení
  • elektronická zařízení
  • budovaná díla
  • výstavních expozic