Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (Povinné ručení)

Je pojištění, které kryje riziko škod způsobené při provozu vozidla. Nevztahuje se na škodu vzniklou na vlastním vozidle vlastním zaviněním (pro krytí těchto škod se používá havarijní pojištění.) Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (povinné ručení) kryje škody i v zahraničí pokud si pojištěný vyžádá od pojišťovny tzv. zelenou kartu.

Zákonem jsou upraveny podmínky pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (povinného ručení) a stanoveny minimální limity pro plnění pojišťoven:

 • pro škodu na zdraví tento limit činí 45 mil. Kč
 • pro škodu na majetku 30 mil. Kč.

Pojišťovny ovšem mohou výše uvedené limity plnění nastavit i výhodněji, než jim umožňuje zákon. Jejich nabídka se neliší jen v této skutečnosti, ale i v dalších bodech. Pojištěný může u vybraných pojišťoven dostat slevu na úrazové či havarijní pojištění.

Bonus za bezeškodní průběh:

 • je sleva na pojistném, kterou poskytují pojišťovny řidičům, kteří jezdí bez nehody.
 • se poskytuje při další platbě pojistného na další rok. Cena za pojištění je tedy další rok o slevu nižší.
 • je poskytován i při změně pojišťovny. Stačí když předešlá pojišťovna vystaví potvrzení o "bezeškodním průběhu pojištění“
 • se může sčítat. Takže čím více měsíců bez nehody, tím větší sleva pro řidiče.

Povinnost majitele motorového vozidla (dle zákona) je uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (povinné ručení). V případě jejího nesplnění mu hrozí pokuta až do výše 20 000 Kč. Ten, kdo neuzavře pojistnou smlouvu a způsobí svým vozidlem druhému škodu na zdraví nebo na majetku, bude navíc muset uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků.

Pokuty a sankce u pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (povinného ručení):

 • ten, kdo provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti, je povinen zaplatit pokutu až 20 000,- Kč (navíc mu může být zakázáno řízení motorových vozidel až po dobu jednoho roku),
 • ten, kdo neučiní tzv. depozitum tedy neodevzdá orgánu evidence vozidel státní poznávací značku a technický průkaz v případě zániku pojištění do 7 dnů, může čekat pokutu až 10 000,- Kč,
 • ten, kdo nepředloží při provozu vozidla na požádání policie doklad o pojištění, dostává pokutu do 5000,- Kč.

Kdy pojišťovna plní?

Existují dva základní předpoklady vzniku nároku na plnění pojišťovny:

 • Škodní událost musí nastat v době trvání pojištění.
 • Škodní událost musí nastat na území definovaných států.

(V současné době - Albánie, Andora, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Írán, Izrael, Irsko, Island, Jugoslávie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldávie, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie, Německo, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a Vatikán.)

Kdy pojišťovna neplní?

Ze zákona vznikají výluky z povinnosti pojišťovny plnit. Pojišťovna nehradí především škodu:

 • kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena,
 • kterou utrpěl jeho manžel nebo osoby, které s ním žily v době vzniku škodné události ve společné domácnosti,
 • na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena,
 • na věcech přepravovaných tímto vozidlem (s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe),
 • vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, nebyla-li způsobena provozem jiného vozidla,
 • vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,
 • náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů ze zákonného pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena,
 • způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích,
 • jinou než újmu na zdraví způsobenou vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které řídila jiná osoba.