Zdravotní pojištění cizinců

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů upravuje v návaznosti na přímo použitelný právní předpis Evropských společenství podmínky vstupu cizince na území České republiky a vycestování cizince z území , stanoví podmínky pobytu na území a vymezuje působnost Policie České republiky , Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti státní správy. K povolení pobytu je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 27 odst.1 nebo 2 a dále doklad o cestovním a zdravotním pojištění po dobu pobytu na území ( § 29 Zákona 326/1997 Sb).

Předmětem zdravotního pojištění cizinců je úhrada nákladů nutného a neodkladného léčení, kterému se pojištěný musel podrobit ve zdravotnickém zařízení v ČR v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, které vznikly za trvání pojištění během pobytu pojištěného na území ČR. Pod pojem náhlé onemocnění může taky spadat chřipka, vysoká teplota, zubní bolest, s výjimkou příčin a případů, které jsou výslovně uvedeny ve výlukách z pojištění.Z této pojistky může být hrazena ambulantní péče nebo léčení v nemocnici při náhlém zhoršení zdravotního stavu a neodkladné ošetření zubů. Dále i repatriace nemocného klienta a v případě jeho smrti i repatriace ostatků zpět do vlasti. V České republice existuje v současné době několik pojišťoven, jejichž zdravotní pojištění cizinců je uznáváno úřady ČR a i cizineckou policií. Produkty jednotlivých pojišťoven jsou plně v souladu se zákonnými požadavky , ale liší se v některých zákonem neupravených oblastech.

Ukázky rozsahu a sazeb pojistného :

Ukázka č. 1

Pojistná událost Limity pojistného plnění

Nutná a neodkladná péče 1 200 000

Repatriace 200 000

Ambulantně předepsané léky 5 000

Není v základní verzi

Stomatologická péče 5 000

Není v základní verzi

na 3 měsíce pojištění: pracovní- 2000,-Kč, turistická -1500,-Kč
na 6 měsíců pojištění: pracovní -4000 ,- Kč, turistická-3000,-Kč
na 12 měsíců pojištění: prcvoní8000,-Kč,turistická-6000,-Kč
na 24 měsíců pojištění: pracovní-16000,-Kč, turistická-12000,-Kč

Ukázka č.2

- pojištění léčebných výloh: pojistná částka = 1,25 mil.Kč
(se sublimitem 5.000,-Kč na zubní ošetření)
- pojištění asistenčních služeb: pojistná částka = 1,25 mil.Kč
- celková pojistná částka za pojistnou smlouvu: maximálně do výše 2,5 mil.Kč

Sazby pojistného v ČR

Krátkodobé pojištění do 90 dnů: sazba 1 osoba/1 den - 23,-Kč

Dlouhodobé pojištění: sazba na 1 osobu
na 3 měsíce pojištění: 1.980,-Kč
na 6 měsíců pojištění: 3.780,-Kč
na 12 měsíců pojištění: 7.200,-Kč
na 24 měsíců pojištění: 14.400,-Kč