Pojištění úrazu obecně

  • lze sjednat na územní platnost kdekoli ve světě
  • má platnost 24 hodin denně
  • časový horizont lze také zvolit pouze v rámci pracovní doby nebo jen ve volném čase apod.

Typy úrazového pojištění

Úrazové pojištění si můžete sjednat pro následující rizika, smrt úrazem plní většinou funkci hlavního pojištění, ostatní jsou vedená jako připojištění, ale lze jej sjednat také samostatně:

  • Smrt úrazem
  • Trvalé následky úrazu
  • Denní odškodné při úrazu
  • Tělesné poškození při úrazu
  • Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu

Pojištěný si může při sjednávání pojištění zvolit násobek pojistné částky. Některé pojišťovny umožňují výběr násobků pojistné částky na dvojnásobek až desetinásobek, jiné umožňují volbu mezi lineárním a progresivním plnění.

Trvalé následky s progresivním plněním - stanovené plnění pojišťovny se progresivně zvyšuje v závislosti na rozsahu trvalých následků. Progresivní plnění znásobuje pojistnou částku. Znásobení používají pojišťovny odlišně a nepřipisují progresi menším úrazům. Takže v případě vyšších trvalých následků je plnění pojišťovny daleko vyšší než při plnění více menších úrazů.

Úrazové pojištění není soukromé zdravotní pojištění.

Jediný produkt, který propojuje úrazové pojištění a pojištění soukromé zdravotní je pojištění denního odškodného a někdy také pojištění pobytu v nemocnici. Denní odškodné a pojištění pobytu v nemocnici se může uzavřít totiž jak pro případ úraz, tak pro všechny případy pracovní neschopnosti.

Denní odškodné

Rozhodující je počet dnů nutných k léčbě. Většinou jde o počet dnů pracovní neschopnosti. Pojišťovny si stanovují maximální délku léčby, tedy pokud se zraněný léčí déle než je maximální limit, pojišťovna mu vyplatí dávky jen za maximální limit.

Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu

  • denní odškodné lze sjednat také pro pobyt v nemocnici při léčbě úrazu. Za každý den pobytu v nemocnici v důsledku úrazu vyplatí pojišťovna pojistné plnění ve výši součinu sjednané denní dávky a počtu dní strávených v nemocnici počínaje n-tým dnem pobytu v nemocnici, tento den si stanovují pojišťovny odlišně, jde o tzv. čekací (karenční) dobu.
  • pojištění pobytu v nemocnici lze uzavřít jak pro případ úrazu tak pro případ nemoci.

Trvalé následky úrazu

Dojde-li k úrazu pojištěného, který zanechá trvalé následky úrazu, vyplatí pojišťovny plnění ve výši procentuálního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ trvalých následků úrazu, který pro jednotlivá tělesná poškození podle oceňovacích tabulek odpovídá rozsahu trvalých následků úrazu po jejich ustálení.

Smrt následkem úrazu

V případě smrti pojištěného následkem úrazu vyplatí pojišťovna osobám blízkým (oprávněné osoba) sjednanou pojistnou částku.

O plnění pro trvalé následky musí pojištěný zažádat, a to většinou ve lhůtě po uplynutí 2 (nebo tří) let ode dne způsobení úrazu. Na základě posouzení zdravotního stavu lékařem jsou pojištěnému uznány určitá procenta trvalých následků. Dle těchto procent vyplatí pojišťovna částku. Největší vliv na konečnou sumu má posouzení lékaře. Pojišťovny mají své smluvní lékaře, kteří úraz hodnotí individuálně případ od případu.

Pro plnění pojišťovnou, tedy bolestné či odškodnění za úraz v době úrazu či bezprostředně po úrazu, si musíte sjednat úrazové pojištění typu tělesné poškození nebo pojištění denního odškodného. Pojišťovny poskytují většinou jen jeden z těchto typů:

Tělesné poškození

Důležité je procento poškození, které uzná lékař. Dojde-li k úrazu pojištěného, vyplácí pojišťovny plnění ve výši procentuálního podílu ze sjednané pojistné částky pro případ tělesného poškození stanoveného podle oceňovacích tabulek pro příslušné tělesné poškození platné v době vzniku úrazu.

Který produkt je vhodnější je těžké posoudit. Zdá se, že při denním odškodném musí zraněný setrvat v pracovní neschopnosti, čím déle zůstane, tím lépe. Někomu delší pracovní neschopnost nevyhovuje, proto by měl zvolit spíše pojištění tělesného poškození.

Pokud se pojištění denního odškodného při léčbě úrazu nevyplatí, je možná vhodnější pojištění denního odškodného při pracovní neschopnosti, které se vztahuje jak na nemoc tak i na úraz