Slovník pojmů

D

Denní odškodné

Tento termín se používá v úrazovém pojištění a týká se pojistného plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu. Jde o částku tohoto plnění připadající na jeden den léčení. Nárok na toto plnění však vzniká, pokud celková doba léčení je delší než minimální doba léčení stanovená ve všeobecných pojistných podmínkách či v pojistné smlouvě.

Doba nezbytného léčení

Časový úsek, který je třeba ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem. Výše pojistného plnění za dobu nezbytného léčení se stanoví ze sjednané pojistné částky procentem určeným v tabulkách v závislosti na průměrné (či přiměřené) době nezbytného léčení daného úrazu.

Doba ručení

doba ručení za finanční ztráty je sjednaný počet po sobě jdoucích měsíců od vzniku věcné škody , po který je pojišťovna povinna plnit za tyto ztráty, pokud během této doby vzniknou

Doba ručení za finanční ztráty

sjednaný počet po sobě jdoucích měsíců po vzniku věcné škody po který je pojišťovna povinna plnit za tyto ztráty

Dynamizace

Zvýšení pojistného v závisloti na úředně zveřejněné míře inflace v předchozím kalendářním roce 

F

Finanční škoda

jiná majetková újma,která vznikla jinak než úrazem,jiným poškozením zdraví, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci

Franšíza

Dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Stanoví se pevnou částkou, procentem, anebo jejich kombinací. Rozeznáváme franšízu odčetnou (spoluúčast) a franšízu integrální. Franšíza odčetná (spoluúčast) se vždy odečítá od celkové výše plnění. Do její výše se plnění neposkytuje. Franšíza integrální se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje.

  

 

G

Garanční fond ČKP

Z garančního fondu se poškozenému vyplácí plnění v případě jeho poškození nepojištěným nebo nezjištěným vozidlem. Garanční fond je spravován ČKP a přispívají do něj členské pojišťovny ČKP formou členských příspěvků. Členské příspěvky jsou stanovovány na kalendářní rok dopředu tak, aby byla zabezpečena likvidita garančního fondu ČKP (schopnost hradit splatné nároky poškozených).


 

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>