Slovník pojmů

L

Likvidace pojistné události

soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění

Limit pojistného plnění

horní hranice ( maximum ) pojistného plnění

 


 

 

M

Malus

přirážka ( zvýšení ) na pojistném

Mimořádné pojistné

pojistné,placené v průběhu trvání pojištění nad rámec běžného nebo jednorázového pojistného

 


 

 

N

Nahodilá skutečnost

Skutečnost, která je možna a u které není jisté, zda v době trvání pojištění nastane, nebo není známa doba jejího vzniku

Náklady právního zastoupení

přiměřené a nezbytné náklady ,které pojištěné osobě vznikly v důsledku obrany proti nároku a s jejichž vynaložením písemně souhlasil pojistitel

Náklady právního zastoupení

přiměřené a nezbytné náklady, které pojištěné osobě vznikly v důsledku obrany proti nároku a s jejichž vynaložením písemně souhlasil pojistitel ( pojišťovna )

Následná škoda

jakákoliv škoda vyplývající ze škod na životě,zdraví nebo na věci, zejména ztráta na výdělku a ušlý zisk

Nepřímý úmysl

škůdce věděl , že svým jednáním může způsobit škodu

Nespotřebované pojistné

část pojistného, které bylo zaplacené za dobu po zániku pojištění

Netto pojistné

část pojistného, která je určena k pokrytí výdajů pojišťovny na pojistné plnění

Nezaplacená smlouva

Smlouva, která je zavedená v počítači, ale není zcela zaplacena úhrada za uzavření smlouvy.

Nová cena

cena , za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit

Nová hodnota

Pořizovací cena nové věci.


 

 

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>