Slovník pojmů

U

Ušlé nájemné

nájemné, kterého by bylo dosaženo během doby, po kterou trvalo přerušení provozu

Uzamčený prostor pojištění

stavebně ohraničený prostor,který má řádně uzavřeny a uzamčeny všechny vstupní dveře a který má řádně zevnitř uzavřena všechna okna a zabezpečeny všechny ostatní zvenku přístupné otvory.

 


 

 

V

Věcná škoda

poškození,zničení nebo ztráta věci sloužící pojištěnému

Vinkulace

vázání výplaty pojistného plnění na udělení souhlasu třetí osoby vyplývající z pojistné smlouvy

Vlastní vrub

finanční částka , uvedená v pojistné smlouvě , kterou se společnost podílí na vzniklé škodě a která se odečítá od pojistného plnění

Vstupní věk pojištěného

rozdíl mezi kalendářním rokem počátku pojištění a kalendářním rokem narození pojištěného

Všeobecné pojistné podmínky

Úpravu vymezuje zákon č. 363/1999 Sb., zákon o pojišťovnictví.

Výluka

přesně definované příčiny vzniku škody, na které se sjednané pojištění nevztahuje

Výroční den

výroční den počátku pojištění je den, který se shoduje se dnem počátku pojištění - datem i měsícem

Výroční den počátku pojištění

den,který se číslem dne v měsíci a pojmenováním měsíce shoduje se dnem počátku pojištění


 

 

Z

Zajistné

část pojistného předaná zajistiteli za převzetí části rizika

Zajišťovna

právnická osoba, jejíž činností je přebírání pojistných rizik postopených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou

Zajišťovna

právnická osoba, jejíž činnost je přebírání pojistných rizik postoupených pojišťovnou nebo jinou zajišťovnou

Záplava

zaplavení pzemku,na kterém se nachází pojištěná věc,proudící nebo stojící vodou i z jiných příčin než z důvodu povodně

Zasloužené pojistné

část předepsaného pojistného ,která časově souvisí s probíhajícím účetním obdobím

Zelená karta

Mezinárodní karta automobilového pojištění, která od 1. 1. 2009 zcela nahradí vnitrostátní doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Čili od 1. ledna 2009 bude zelená karta jediným univerzálním dokladem k prokázání zaplaceného povinného ručení v ČR.

Zničení věci

změna stavu věci,kterou objektivně není možno odstranit optavou a proto ji již nelze dále pužívat k původnímu účelu

Zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky oprávněná v rámci své podnikatelské činnosti uzavírat s pojistiteli zprostředkovatelské smlouvy směřující k tomu, aby třetí osoby uzavřely s pojistitelem pojistnou smlouvu.

Zprostředkovatel cestovní služby

jakákoliv cestovní kancelář nebo cestovní agentura či jiný prodejce cestovních služeb

Zproštění od placení pojistného

Stanoví-li tak všeobecné pojistné podmínky ve smyslu § 796 odst. 4 obč. zák., je pojistník zproštěn povinnosti platit pojistné, aniž je tím dotčena výše pojistného plnění v případě pojistné události nebo existence pojištění. Zákon zakládá obecnou možnost, aby tento nárok byl upraven pro jakýkoliv druh pojištění. Nejčastěji se však vyskytuje v pojištění osob, a to v životním pojištění a výjimečně i v úrazovém pojištění, je-li připojištěním k životnímu pojištění. Rozhodující je obsah všeobecných pojistných podmínek. Obvykle je tento nárok podmíněn přiznáním plné invalidity - nestačí pouze přiznání částečné invalidity. U některých pojišťoven je podmínkou pro přiznání tohoto nároku pouze invalidita, která vznikla následkem úrazu.Řada pojišťoven však přiznává nárok na zproštění od placení pojistného, až je příčinou plné invalidity úraz nebo nemoc. V případě invalidity v důsledku nemoci se však vyžaduje, aby k jejímu přiznání došlo až po určité čekací době, obvykle po dvou letech od počátku pojištění.


 

 

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7